| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RECERCA

Page history last edited by Laia 10 years, 2 months ago

torna enrera

 

Aquest apartat mostra un índex del conjunt de la recerca amb les diferents àrees que hem anat confeccionant. Aquesta és una ordenació in progress, el que veus ara és una foto fixa d'un procés que de manera emergent anirà ordenant-se fins a trobar la seva forma final. Cada apartat conté la seva introducció, les diferents preguntes amb les que cada grup vol treballar així com les hipòtesis de les que partim.

 

Un dels objectius transversals, és poder fer una història del passat i el present de Barcelona des de la perspectiva dels comuns urbans, tan processos que han marcat les institucions socials de base que constitueixen, produeixen i/o defensen el dret a la ciutat com les accions i tàctiques actuals per a cobrir aquestes demandes i necessitats socials. A l'hora, cada àrea es connectarà amb casos de lluites a diferents escales (Barcelona, Catalunya, España, Europa) per a situar el procés des d'una perspectiva global.

 

 

1. HABITATGE

 

2. EQUIPAMENTS PÚBLICS

 

3. ENERGIA I INFRAESTRUCTURES

 

4. COMMONS DIGITALS i CULTURALS

 

5. CONSUM

 

6. GOVERNANCE

 

7. SANITAT

 

8. CURES

 

9. ESPAIS PÚBLICS

10. Finances

 

 

 

Mail invitació entrevista

Preguntes Qüestionari

Cuestiones técnicas vídeo (PDF)

 

 

ESTAT DE LA RECERCA 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.